Japan

odkazy

Bušidó

MALÝ KODEX BUŠIDO

1. Neprotiv se mravům a tradicím.
2. Nevyhledávej pro sebe rozkoše.
3. Zůstaň nestranný uprostřed všeho dění.
4. Sebe samého ber s humorem, jiné však smrtelně vážně.
5. V životě po ničem nebaž.
6. Nikdy nelituj toho, co jsi učinil.
7. Nikomu nezáviď dobré, ani zlé.
8. Nechť je tvá cesta jakákoliv, nikdy si nestěžuj.
9. Nekritizuj a nepomlouvej sebe ani jiné.
10. Neměj srdce svázané závazky ani láskou.
11. Netouži po hmotných statcích.
12. Nenechej se zlákat pěkným příbytkem.
13. Nebaž po vybraných jídlech.
14. Neulpívej na starožitnostech, nechť mají jakoukoliv cenu.
15. Nevěšti si sám pro sebe.
16. Mimo zbraně nevyhledávej žádné nástroje.
17. Když žiješ pro bušidó, neboj se smrti.
18. Na stará kolena netouži po bohatsví.
19. Cti Boha i Buddhu, ale nebuď na nich závislý.
20. Když odvrhneš své tělo, nezapomeň na svoji čest.
21. Nikdy nesejdi z cesty bojovníka.

VELKÝ KODEX BUŠIDO

1. Nemám rodiče, činím nebe a zemi svými rodiči.
2. Nemám domov, činím seika tandem (břišní oblast) svým domovem.
3. Nemám zázračnou sílu, činím čest svou zázračnou silou.
4. Nemám prostředků, činím povolnost svými prostředky.
5. Nemám magickou sílu, činím osobnost svou magickou silou.
6. Nemám ani život ani smrt, činím umění regulace dechu svým životem a smrtí.
7. Nemám tělo, činím stoicismus svým tělem.
8. Nemám oči, činím šlehnutí blesku svýma očima.
9. Nemám uši, činím citlivost svýma ušima.
10. Nemám končetiny, činím pohotovost svými končetinami.
11. Nemám zákonů, činím sebeochranu svými zákony.
12. Nemám strategii, činím sakkacu džizai (volnost k zabíjení a k obnovování života) svou strategií.
13. Nemám záměrů, činím kisan (chopení se vhodné příležitosti) svým záměrem.
14. Nemám zázraků, činím správné zákony svými zázraky.
15. Nemám principů, činím rinki ohen (přizpůsobení všem okolnostem) svými principy.
16. Nemám taktiku, činím kjódžicu (faleš a upřímnost) svou taktikou.
17. Nemám talent, činím toi sokumjó (pohotovou bystrost, důmysl, vynalézavost) svým talentem.
18. Nemám přátel, činím svou mysl svým přítelem.
19. Nemám nepřátel, činím neobezřetnost svým nepřítelem.
20 Nemám brnění, činím džingi (dobročinnost a spravedlnost) svým brněním.
21. Nemám hrad, činím fudošin (chladnokrevnost) svým hradem.
22. Nemám meče, činím mušin (necitlivost) svým mečem.